بسم الله ...

ازدواج کنید...

باکسی که دوستش دارید. نه با کسی که خانواده تان دوستش دارند.

البته از نظر آنان هم استفاده کنید... مشورت بگیرید... سعی کنید آن ها هم راضی باشند....

اما تحمیلا با کسی ازدواج نکنید

خجالت و رودرواسی و احترام و.... دلیل نمی شود با کسی که دوستش ندارید ازدواج کنید.


حالا به این روایت معتبر از امام صادق توجه کنید:


سئل عن الصادق علیه السلام: انی ارید ان اتزوج امراة و ان ابوی اراد ... ا. قال: تزوج التی هویت ودع التی هوی ابواک.


کسی از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: من می‌خواهم با زنی ازدواج کنم، ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم.

 

امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت مایل هستند، رها کن. (تهذیب، الاحکام، ج. ۷، ص. ۳۹۲)