ازدواج را آسان بگیرید . خدا هم زندگی را برایتان آسان می کند.


از فقر برای ازدواج نترسید . اگر می ترسید این کلیپ را حتما ببینید...


https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/7cd22be9c4ff6e9b806258ab9824f05111409428-144p__99590.mp4