بسم الله الرحمن الرحیم

خدا انسان را آفرید. به انسان عقل و حیات بخشید. از همه مهمتر اختیار و قدر انتخاب عطا کرد.

نیروهای شیطانی و رحمانی را در وجود او قرار داد تا در میدان کارزار جنگ میان این دو خودش راهش را انتخاب کند.

اما انسان با مشکل مواجه است.

مشکلی سخت...

زندگی سخت است، تشخیص حق از باطل سخت است...

پیامبر آمد.

فرستاده ای از طرف خدا که کمک حال انسان باشد. نجات دهنده انسان از منجلاب نیروهای شیطانی درونش باشد.

و انسان....

یکی راه حق را انتخاب کرد و به سعادت رسید.

و دیگری راه باطل را انتخاب کرد و خودش را به اسفل السافلین رسانید.

لقد خلقناه فی احسن تقویم. ثم رددناه فی اسفل سافلین.

دین همان چیزی است که پیامبر برای انسان به ارمغان آورد تا راه نجاتش باشد.

اگر سخن دین بگونه صحیح گفته شود هیچ عقل و فطرتی آن را پس نمی زند.

ما باید سخن دین را ابتدا بشنویم.... سپس بدان ایمان بیاوریم و عمل کنیم.

تا سعادت راهی نیست......

بسم الله